Hocam ben mi yanlış anlıyorum, yoksa küçük çocuklara da kurban kesmek vacip midir?

Cydi Zvli ABD / Messenger'dan Gönderildi 28 AĞUSTOS Pazar 22:22 2016

*******

Değerli kardeşim;

Mübarek Ramazan Bayramından bu yana (takriben iki aydır) İstanbul’dan uzakta ve internet ortamından / hizmetinden mahrum bulunduğumuz için cevabınız gecikti, özür dilerim.

Udhiyye Kitabı’ndan kopyaladığnız meselenin izahı ve sorunuzun cevabı şöyle:

Bilindiği gibi Hanefî mezhebine göre kurban vaciptir. Kurban kesmekle mükellefiyet için İmam-ı A‘zam ve İmam Ebû Yusuf’a (rahımehümallâh) göre akıl ve bülüğ şart değildir. O bakımdan zengin olan çocuğun veya mecnunun malından velisinin kurban kesmesi lâzımdır. Bu çocuk veya mecnun, o kurbanın etinden yer, geri kalanı da elbise gibi aynından istifade edecekleri bir şey ile değiştirilebilir. [Bilmen, Ö. N., Büyük İslâm İlmihali, İst. 1985, s. 410] 

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre kurban, sünnet-i müekkededir. Ancak bu hüküm, kurbanının ehemmiyetini zayıflatan bir hüküm değildir. Onların “usûl-i fıkıh” ıstılahlarında “vacip” mefhumu bulunmadığı için böyle ifade etmişlerdir. Hatta Hanbelîler’e göre, ödeme imkânına sahip olan kimse, borç ederek de olsa, kurban parasını temin edebiliyorsa, kurban kesmeye muktedir sayılır. [el-Cezîrî, el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, Kurban bahsiİhtiyata uygundur. 

Hanefîler’e göre aile içinde bulunan fertlerden malî vaziyeti müsait olan herkesin kendi adına kurbanını kesmesi veya kestirmesi icap eder. Yoksa bir evden bir kişinin kurban kesmesiyle borçtan kurtulmuş olmazlar. Mevzu ile ilgili geniş bilgi için bkz. http://www.halisece.com/kurban/327-kurban-kesmek-kimlere-vaciptir.html

 

 

Go to top