Büyük günahların affedilmeyeceği var mı? Varsa hangisidir?

Başlıca büyük günahlar nelerdir?

Teşekkürler.

Soru: İsmi mahfuz bir okur tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Affedilmeyen günah var mıdır, nedir?

Affedilmeyen büyük günah vardır, bu da şirktir.

Şirkin dışındaki günahlar, büyük olsun küçük olsun hepsi affedilir. Şirk ise af kasamının dışındadır. Detaylı bilgi için lütfen Şirk affedilmez başlıklı yazıya bkz.

Ayrıca bir takım örf ve âdetlerde / geleneklerde gayrimüslimlere teşebbüh (zorla benzemeye çalışma) fiilini de unutmamak lazım. Mesela Yılbaşı gecelerindeki gibi…Bkz. http://www.halisece.com/images/Yilbasi_Sayisi.pdf

Günah-ı kebâir / Büyük günahlar nelerdir?

Muhtelif hadis-i şerif rivayetlerinde; Allah'a ortak koşmak, adam öldürmek, ana babaya karşı gelmek, yetim malı yemek, faiz yemek, namuslu-dürüst kadınları iffetsizlikle suçlamak, sihir-büyü yapmak, savaştan kaçmak, yalancı şahitlikte bulunmak ve ödenemeyecek miktarda borçlu olarak ölmek büyük günahların başında zikredilmiştir. [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 2, 201, 214; 4, 392; 5, 413; Müslim, Sahih, İmân, 143-146] Hadislerde ayrıca Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) büyük günah işlemiş Müslümanlara da âhirette şefaat edeceği özellikle belirtilmiştir. [Tirmizî, Sünen, Kıyamet, 11] 

Bkz. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1711-sefaati-inkar-edenler-hakkinda.html

İslâm âlimleri arasında vuku bulan ilk ihtilâfların en önemlisi, büyük günah işleyen kişinin (mürtekib-i kebîre) durumudur. İlk devirlerde münazara edilmeye / tartışılmaya başlanan bu meseleyle ilgili olarak literatürde iki husus öne çıkmıştır. 

Bunlardan biri hangi fiillerin büyük günah olduğu…

Diğeri de bu günahı işleyen kişinin dinî bakımdan durumu / statüsüdür. 

Büyük günahların belirlenmesi mevzuunda ortaya çıkan görüşlerden birine göre, ilâhî emirlere aykırı olan bütün fiiller büyük günah kapsamına girer. Bunların sayısını yedi yüze (700) çıkaranlar bulunduğu gibi, yetmişle (70) sınırlandıranlar da vardır. İbn Hacer el-Heytemî dört yüz altmış yedi (467) büyük günahtan bahseder. [Bkz. ez-Zevâcir, 1, 270-275; 2, 265-27]

Ayrıca unutmamak lazım, ısrar edile edile küçük günahlar da büyük günah tasnifine girer.

Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

Merhamet ediniz ki, size de merhamet edilsin. Başkasını affediniz ki, affedilesiniz. Söz dinlemeyenlere yazıklar olsun. Yaptıkları işin kötü olduğunu bile bile onda ısrar edenlere yazıklar olsun.” [İmam Ahmed, Müsned, 2/65, 219]

Bu mevzuda meşhur olan şöyle bir hadis daha vardır:

Hiçbir büyük günah, tövbe ve istiğfar edildiği takdirde, büyük kalmaz. Ve hiçbir küçük günah da  ısrar edildiği takdirde, küçük kalmaz/büyür.” [Ali el-Müttaqî, Kenzü’l-Ummâl; Hadis no: 10230]

Günahta ısrar etmemenin, hatasını anlayıp ondan vazgeçmenin mükâfatını haber veren bir ayet-i celilenin meali şöyledir:

"Ve bir günah işledikleri veya nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı anarak günahlarının bağışlanmasını isteyenler, hem de yaptıkları günahta bile bile ısrar etmemiş olanlar... İşte onların mükâfatı, Rablerinden bir mağfiret, ağaçları altından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Güzel amel yapanların mükâfatı ne güzeldir." [Âl-i İmrân suresi, 135-136]

Demek ki, bir tevbenin kabul olması, bir günahın affa liyâkat kazanması için hiçbir mâzeret yokken, o günahta ısrar edilmemesi şartı aranmaktadır. Bir insan sadece nefsini yenemediğini, çevresinin nasıl karşılayacağını bahane ederek bir haramı işlemeye devam ederse ne olur? Bu husustaki bir hadis-i şerifin meali ise şöyledir:

"Mü'min bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer o günahtan el çeker, Allah'tan günahının affını dilerse, kalbi o siyah noktadan temizlenir. Eğer günaha devam ederse, o siyahlık artar. İşte Kur'ân'da geçen 'günahın kalbi kaplaması' bu mânâdadır.[İbn Mâce, Sünen, Zühd, 29]

Go to top