Duada avuç içlerini birbirine yapıştırmak caiz olmaz, usûl ve âdaba aykırıdır

Selamunaleyküm muhterem hocam..

Öncelikle size ve sizin gibi islam doğru anlaşılsın için uğraş verenlere sıhhat afiyet ve muvaffakiyetler diliyorum..

Sualimiz daha doğrusu rahatsız olduğumuz bir hususu arzetmek ve dinimizin bu husustaki hükmünü öğrenmek isteriz..

Malumunuzdur ki sosyal (sanal) ortamlarda gitgide çoğalan bir emoji (🙏) "dua ve temenni maksadıyla" yaygın halde kullanılmaktadır..!

Bildiğimiz gibi bu iki elin içini birbirine yapıştırmak hristiyan ve budist dua şeklidir..

Mutedeyyin kesimin dahi kullanmakta bir beis görmediği bu dini (🙏) hareketin, kullanılması halinde oluşacak tehlikeler nelerdir..?

Selam ve hürmetle..

Sağlıcakla kalınız..

*******

Ve aleyküm selam kıymetli kardeşim;

Görüldüğü üzere sorunun içinde cevabını da vermişsiniz zaten... Söz konusu şekil, İslâm’ın dua âdabıyla alakalı el açma tarzına uygun değildir.

Evet, duada eller, hadis-i şerifte belirtildiği gibi bitiştişik tutulur. [Bkz. Buharî, Sahih, c. 11, s. 272, Hadis no: 1772]

Fakat avuç içleri birbirine yapıştırılmaz. Az da olsa aralarında bir yarık / bir açıklık bulunur. Bunun sebebi ise gayrimüslimlere / Hıristiyanlara / Budistlere ve sair bâtıl din mensuplarına benzememek içindir. [Bkz. İbn Âbidîn, Düru’l-Muhtâr, Mısır 1966, 1, 507]

Sadedinde olduğumuz durum fıkıh kitaplarında aynen şu ibareyle açıklanır:

Ve yekûnü beynehümâ fürcetün (ve in qallet)." Yani iki el ayası/avuç içi arasında bir yarık-aralık bulunur, az da olsa… [Bkz. Hey’et, el-Fetâva’l-Hindiyye, 5, 318; Hâşiyetü't-Tahtâvî alâ Merâkı'l-Felâh, s. 214]

Az da olsa mutlaka bir yarık-aralık bulunmasının sebebi, biraz önce işaret ettiğimiz gibi gayrimüslimlere benzememek içindir. Çünkü İslâm, Müslümanın başka topluluklara benzemesini yasaklamıştır. [Bkz. Tirmizî, Sünen, H. No: 2696; Mişkâtü’l-Mesâbîh, 4347]

Mâlum olduğu gibi Hıristiyanlar, dua ederlerken avuç içlerini birbirine yapıştırırlar. Müslümanlar ise, duâda onlara benzememek için, elleri bitişik olduğu halde, avuç içlerini -mutlaka- az da olsa yarık-ayrık tutarlar. Yani el ayaları birbirine yapışık olmaz. Mevzu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linklere de bkz. 

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/4811-dua-ve-temenni-maksadiyla-yaygin-hale-gelen-bir-emoji.html

http://www.halisece.com/genel-fikhi-konular/588-duada-elleri-birlestirmek.html