Bazı gençler samimi olarak soruyor: Karşılığında para alışverişi olmayan, eğlence ve vakit geçirmek için "kumar" oyunları oynamak haram mıdır, caiz midir, neden? İsim saklı

*******

Selamün aleyküm.

Bendeniz de samimi olarak cevap vermeye çalışıyorum:

Söz konusu oyun haram değil, fakat harama yakın mekruh olur, kaçınmak, uzak durmak gerekir. Zira meşrû oyunların dışındakilerin hepsi de, hayatta en önemli sermayemiz olan vakti boşa harcamaktır. Oyunlar zamanımızı öldürür, eğlenceye düşkünlüğü arttırır... İnsanı ibadetten, okumaktan, öğrenmekten, araştırmaktan, sosyal ve ailevî vazifelerden alıkoyar. En kötüsü de, tedrîcî olarak (yavaş-yavaş, basamak-basamak) insanı kumara götürür.

Müslümanın dinî-dünyevî pek çok ciddi vazifeleri vardır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyururlar ki:

Kulun mâlâyânî / boş ve manasız şeylerle vakit geçirmesi, Allah Teâla’nın o kulu terk ettiğinin / ondan i‘râz edip yüz çevirdiğinin alametidir.[Tirmizî Sünen, Hadis no: 2324, 2325; İbn Mâce, Sünen, Hadis no: 3976; Ayrıca bk. İmam-ı Rabbanî, Mektubat, 1, 73, 1, 123]

Binaenaleyh evimizde, dükkânımızda, ders çalışma mahallimizde oyun aletlerinin bulunması dahi âdap ve ahlâka uygun olmaz, kâmil bir mü’min için doğru bir davranış addedilemez.

***

Bilindiği üzere İslâm hukukunda bir şeyin haram olduğu edille-i şer’iyye dediğimiz dört delille sabit olur, bilinir. Bunlar da gene mâlumunuz Kitap, Sünnet, İcma‘ ve Kıyas’tır. Ayrıca şer’î-fer’î delilleri de unutmamak lâzım. Bunlardan başka delil yoktur. İbn Âbidîn (rh.) meşhur eseri Reddü’l-Muhtâr’da der ki:

Oyun ile vakit geçirmek; tavla, 14 taş ve benzeri oyunlar oynamak tahrîmen mekruhtur. Bunlar para ve mal karşılığında oynanırsa kumar sınıfına girer, haram olur.” [Adı geçen müellif ve eser, c.5, s. 253]

Oyunlarla ilgili bazı linkler:

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2452-okey-dama-ve-domino.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1517-bilgisayar-oyunu-programlamanin-hukmu.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1496-toto-loto-at-yarislari-piyango-nicin-kumar-oluyor.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1113-satranc-oynamak-haram-midir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/884-cekilisle-verilen-hediyeler.html

Go to top