Kadınlar erkekelere selam verip alabilir mi? Bu uygulamada yaş durumu fark eder mi?

Soru: İsmi mahfuz bir okuyucu tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Hanefi âlimleri; kadının erkeğe, erkeğin de kadına selâm verebileceğini, ancak erkeğin genç kadına, genç kadının da erkeğe selâm vermesinin mekruh olduğunu söylemişlerdir.

Selâm veren kadın yaşlı ise, erkek onun selâmını duyacağı şekilde sesli olarak alır, genç ise içinden alır.

Erkeğin selâm vermesi halinde de selâm verdiği kadın gençse, selâmı içinden, yaşlı ise sesli olarak alır. Yine erkek aksırdığında kadın "yerhamükellah (Allah sana merhamet etsin)" diye "teşmit"te bulunursa, kadın genç ise erkek onu içinden, ihtiyar ise sesli olarak cevaplar, denmiştir. [İbn Âbidîn 6, 369; Mevsılî, el-İhtiyâr, 2, 420; Halîl Ahmed, Bezlü`l-Mechûd 20, l4O; Aynî, 18, 299]

İmam-ı Azam Ebu Hanîfe ile arkadaşlarına (rahımehumullah) göre, kadınların ilk olarak erkeklere selâm vermesi caiz değildir. Çünkü kadınlar ezan, kamet, açıktan Kur'an-ı Kerîm okuma gibi faaliyetlerden men’edilmişlerdir. Yalnız mahrem hısımlar bunun dışındadır. Bunlara onların selâm vermesinde bir mahzur bulunmaz. [İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, 12, 298]

Bu duruma göre, ünsiyet sebebiyle önce bir erkek selâm vermişse, kadın bu selâmı alabilecektir.

Ayrıca kadınla erkek karşılaştığında, fitneden emin iseler, âdap açısından önce erkek selam verir. [Hey’et, el-Fetâvâ’l-Hindiyye, 5, 325]

Şâfiîlere göre kadının güzelliği (ya da sesi) dolayısıyla fitneye düşme tehlikesi varsa, kadının da erkeğin de selâm alıp vermesi câiz olmaz. Bunlardan birisi selâm vermişse, diğerine selâmı almak vâcip değildir, hatta mekruh olur. [İbn Hacer, a.g.e., 12, 298]

Mâlikîler selâmlaşma hususunda genç kadınla yaşlı arasında ayırım yapmışlardır. Gençse selâm alıp vermesi mahzurlu görülmüş, yaşlıysa câizdir denilmiştir. Dayandıkları delil, usûl-i fıkıhta beyan olunan edille-i şer’iyyenin fer’î delillerinden "seddü'z-zerâi” kaidesidir / kuralıdır. Yani ‘kötülüğe giden, haram ya da çirkin davranışlara götüren yolların kapatılması’ esasıdır.

Go to top