Mut‘a nikâhı ve dinimizdeki hükmü

Es-Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh

Halis hocam Görev yaptım köy bir Gurup caferi var hatta yarısi caferi diye bilirim bunlar muta nikahı helal sayıyorlar Tebari ve Elmalılı tefsirine baktim müminun sureyi ayeti 6/ 7 celilesinde muta nikahı haram olduğü Görüşündeler sizden bilgi almak istedik Allaha emanet olun

Yanımızda tefsir yok internet aracılığıyla tefsirlere baktık bende internetten her kaynağada bakmak baksamda doğru olup olmadığını sizin gibi değer hocalar işin Ehline baş vuruyorum Hakkınızı helal edin inşaallah Hayırlı ramazanlar diliyorum

Soru: Abdullah Güler tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm…

Değerli kardeşim;

Bulunduğunuz yerdeki söz konusu grup için, adı üstünde Caferî diyorsun. O güruha neyi nasıl anlatırsan anlat, inat ve ısrarlarından kolay kolay vaz geçmeyeceklerdir. O bakımdan öncelikle yapman-yapmamız gereken; eğer kabiliyetleri varsa, Allah’tan hidayetlerini dilemek olmalı. Bunu bil, ona göre davran. İllâ da onlara bir şeyleri kabul ettirmek için kendini heder etme. Zaten buna da mecbur değilsin. 

İkincisi, bu gibi fıkhî meselelerin halli için tefsir ve hadis kitaplarından önce fıkıh kitaplarına bak. Bunun için de Türkçelerde Nimet-i İslam ve Büyük İslam İlmihali başta olmak üzere Ehl-i Sünnet menşeli âlimlerin kitaplarını tercih et. Tefsir ve hadis kaynakları meselenin tavzihi açısından müracaat edilecek sonraki kitaplar olmalıdır.

Mut‘a nikâhı ve dinimizdeki hükmüne gelince…

Mut‘a nikâhı; bir erkeğin, evlenmesi haram olmayan bir kadınla, şâhitler huzurunda, belirli bir süre içerisinde ve muayyen bir ücret karşılığında, karı-koca hayatı yaşamak için yaptığı nikâhtır. Hatta, mut‘a nikâhında, müddetin uzun veya kısa, belli veya belirsiz olması da fark etmez. Böyle bir nikâh, Ehl-i Sünnet âlimlerince bâtıldır, hiçbir sûrette câiz olmaz. Bu şekilde evlenenler, İslâm hukukuna göre, biribirlerine vâris de olamazlar.

İslâm âlimleri, mut‘a nikâhının câiz olmayacağına dâir hükmü, Rasûlullah Efendimiz’in (s.a.v.), Mekke’nin fethi günü ashâbına vermiş olduğu kesin emre dayandırmaktadırlar. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) burada, ashâb-ı kirâma şöyle buyurmuşlardır:

“Ey insanlar! Ben size, kadınlarla mut‘a yoluyla evlenmenize izin vermiştim. Ancak Allahu Teâlâ mut‘a nikâhıyla evlenmeyi, kıyâmet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında onlardan biri varsa, serbest bıraksın. Onlara verdiklerinizden de hiçbir şeyi geri almayınız.” [Müslim, Sahîh, Nikâh, 22]

Öte yandan mut‘a nikâhı, evlilik müessesesini, kadının izzet ve itibarını zedelediğinden, İslâm’ın temel esas ve gâyesine de aykırılık taşımaktadır.

Muhammed İbn Hallikân’ın, Vefeyâtü’l-A‘yân ve enbâ'u ebnâi'z-zemân isimli eserinde, Abbasî halîfelerinden Me’mûn ile devrin Kâdı’l-kudâtı (baş kadısı) bulunan Yahyâ bin Eksem arasında geçen bir konuşmaya yer verilir. Halîfe Me’mûn, Şam’a yaptığı yolculuk esnasında bir gün, mut‘a nikâhının helâl olduğunu i‘lân ettiriyor. Bunu duyan Kâdı Yahyâ Efendi, âyet ve hadislerden deliller ortaya koyarak Me’mûn’a şöyle diyor:

“Cenâb-ı Hakk Kur’ân-ı Kerim’de, ‘Muhakkak ki mü’minler felah buldu...’ [Mü’minûn suresi, 1] buyurduktan sonra bunu tâkip eden diğer âyetlerde, izdivaç için meşrû olan iki yolun, nikâh ve teserrî (câriye) olduğunu beyan ederek; bunların dışına çıkanların, İlâhî hudutları tecâvüz etmiş olacağını bildirmiştir. Mut‘a nikâhı, bu iki yolun hâricindedir; dolayısıyla zinâdır! Hatta zinâ etmemeğe şart koşan kimse, mut‘a nikâhı ile aldığı bir kadınla münâsebette bulunduğunda, hanımı kendisinden boş olur. Hz. Ali (r.a.) de, ‘Rasûlullah (s.a.v.), evvelce mut‘aya izin vermişti. Fakat daha sonra, onun yasak ve haram olduğunu i‘lân etmemi bana emretti’ demiştir. Binâenaleyh sen, zinânın helâl olduğunu i‘lân ettiriyorsun!’

Bunun üzerine halîfe Me’mûn, tevbe ve istiğfâr ederek, tekrar, mut‘a nikâhının haram olduğunun i‘lân edilmesini emretmiştir.

Ehl-i Sünnet’e mensup Müslümanlar’ın, günümüzde bir kısım Şîa arasında yaygın olan bu gibi gayr-i meşrû münâsebetlerden şiddetle kaçınmaları gerekir. Mut'a ile ilgisi bakımından aşağıdaki linke de mutlaka bkz. 

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1073-misyar-nikahi.html

 

Go to top