Selamun aleyküm hocam

Yemin kefareti için otuç tutacağım ama sınav haftasından dolayı dokuz on gün ertelemem caiz mi?

Bir de hocam yemin ederken vallahi ve billahi diye yemin etsek arada 've'bağlacını kullanarak iki yemin olur deniyor ve iki kefaret gerekir deniyor.Bu doğru mudur.Sizin yazılarınızı okurken defalarca yemin edersek tek kefaret yeter diye yazıyordu.

Soru: Erkan canlı tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1- Yemin keffareti için tutmanız gereken orucu, müsait bir vakte ertelemeniz caizdir, bir mahzuru olmaz. Bunun belli bir vakti yoktur. Kişi yeminini bozmakla bu keffaret üzerine vacip olmuş olur ve vakti başlar. Yani bu keffareti ödemek artık onun boynunun borcudur ve bu orucu tutuncaya kadar kişi mes’uldür. En geç ne zamana kadar dersek; ölünceye kadar diyebiliriz. Ne zaman öleceğimizi de bilmediğimize-bilemeyeceğimize göre, Rabbimizin huzuruna borçlu çıkmamak için, ihmâl etmeyip fırsat bulur bulmaz tutumamız gerekir.

2- Vallahi ve billahi diye arada 've' bağlacını kullanarak yemin etsek, iki yemin olur mu?”

Bu söz, tek yemin sayılır. “Vallahi”ye atıfla da olsa “billahi” lafzı müstakil yemin olmayıp, öncekini te’yid için kullanılmıştır. Ayrıca ehlince malumdur ki atıf harfi, bir bakıma mugayeret (başkalık) manasını tazammun ettiği gibi, bir cihetten de muvafakat (mâtufla matufun aleyhin uygunluğu, ayni hükümde olduğu) manasını ifade eder. Binaenaleyh buradaki atıf vâvı muvafakat manasınadır ve söz, bir yemin yerine geçer. 

Keza bunun gibi, atıf harfi “vav”ı kullanmayarak aralarını virgülle ayırıp “vallahi, billahi, tallahi” demek de yine bir yemin yerine geçer. Çünkü virgül, imlâda “vav-ve” yerine kullanılkatadır. Burada ikinci ve üçüncü lafızlar, ilk sözü (yemini) te’yid (kuvvetlendirmek) için söylenmiştir.

Kaldı ki muhtelif yeminler için tek keffaret yeterlidir.

Gerçi, fıkıh kitaplarımızda, yemin birkaç tane olunca, keffaretler de ona göre olur. Yeminlerin yapıldığı yer değişmese de yine hüküm böyledir. Buna göre, bir kimse şöyle yapacağına veya yapmayacağına ‘Vallahi’ diye yemin ettikten sonra başka başka yerlerde benzeri yeminler yapsa, yeminler birkaç tane olur. Bozduğu bu yeminlerin her birinden dolayı ayrı ayrı keffaret ödemesi gerekir, denilmiştir.

“Fakat İmam Muhammed’e (rh.) göre, yemin keffaretleri çoğalınca, bunlar bir keffaret ile ödenir. Tercih edilen görüş de budur.” [Bkz. Bilmen, Ö.N., Büyük İslam İlmihali, yemin bahsi, md. 198]

Go to top