Selamun aleyküm değerli hocam.

"Ben arabım ama araplar benden değildir" diye bir hadis var mıdır? Emre Karkar

*******

Ve aleyküm selam.

Ulaşabildiğimiz kaynaklarda böyle bir hadisle karşılaşmadık. Ama her zaman işaret ettiğimiz gibi, biz karşılaşmadık, göremedik, bulamadık diye ceffe’l-kalem ‘yoktur’ diyemeyiz. Zira İslâmî ilimler sahası çok geniştir. Bizim ulaşamadığımız nice kaynaklar mevcuttur. Nitekim İhlâs Yayınları’ndan çıkan üç ciltlik bir çalışmada bunun hadis olduğu belirtiliyor. Ancak me’haz gösterilmemiş. Çok lazımsa, kendilerine sorabilir ya da kendiniz de araştırabilirsiniz.

…Ve şayet böyle bir rivayet varsa bunun mânâsı, “Ben Arabım, ama (Müslüman olmayan) Araplar benden değildir” demek olur ki, bu te’ville varılan mefhumun ilmî kıstaslara / kriterlere aykırı olmayacağı da açıktır.

Arablar ve Arapça ile alakalı başka hadisler de vardır. Mesela İmam Münâvî'nin (rh.) Feyzu'l-Kadîr’inde İbn Abbas'tan (r.anhuma) şu hadis-i şerif rivayet edilir:

Üç hasletten dolayı Arabı seviniz; çünkü ben Arabım, Kur'an-ı Kerim Arap lisaniyle nâzil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır.” [A.g.m. ve e., 1, 178, Hadis no: 225; Ayrıca bkz. Hâkim, el-Müstedrek, c, 4, s. 87; Beyhaki, Şuabu’l-İmân, c. 3, s. 34]

Mesela bunun için de kaynaklarda, İmam Ahmed b. Hanbel’in (rh.) bu rivayeti “zayıf” gördüğü, Ukaylî’nin “münker” ve “aslı yoktur” ve Zehebî’nin ise “mevzû-uydurma” dediği kaydedilmiştir. Fakat görüldüğü üzere İmam Ahmed (rh.) gibi mezhep imamı bir zât mevzû dememiş, yalnızca zayıf olduğunu söylemiştir. Binaenaleyh biz buna itibar ederiz. Hadis usûlü kriterlerince zayıf da olsa, hadistir. Öbürünin de böyle olabilme ihtimâli gözden ırak tutulmamalıdır.

Geniş bilgi için aşağıdaki linke de bir atf-ı nazar ediniz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2702-bebege-alinan-calgi-aletleri.html

Go to top