Halis ECE

Yaşadığımız her gün ve gecenin şükrünü yerine getirebilmek için, aşağıdaki duayı sabah ve akşam birer kere okumayı ihmal etmemelidir.

“Allâhümme mâ asbaha bî min ni’metin, ev bi-ehadin min halkıke fe-minke. Vahdeke lâ şerîke leke, feleke’l-hamdü veleke’ş-şükru.”

Meali: "Allâh’ım! Benimle ya da yarattıklarından bir başkasıyla sabahlayan her nimet (bende veya yarattıklarından herhangi birinde bulunan bütün nimetler) sadece sendendir. Sen birsin-teksin, ortağın yoktur. Hamd ve şükür yalnız sanadır."

Ancak akşamları okurken, “mâ asbaha” (bu sabah-sabahleyin) yerine, “mâ emsâ” (bu akşam- akşamleyin) demelidir.

Bu hususta gelen bir hadis-i Nebevî şöyledir: “Enne men karae hâze’d-duâi fi’n-nehâri, fekad eddâ şükra zâlike’n-nehâri. Ve men karae fi’l-leyli, fekad eddâ şükra zâlike’l-leyl” buyrulmuştur.” (1)

Meali: "Bu duayı gündüz okuyan kimse, o günün şükrünü eda etmiş; gece okuyan kimse de o gecenin şükrünü yerine getirmiş olur."

Diğer pekçok duada olduğu gibi bu duayı okumak için de abdestli olmak gerekmez. Bilakis bütün hallerde, tüm vakitlerde okumak, ihmal etmemek lazımdır. (2)


DİPNOTLAR
(1) Ebû Dâvud, Sünen, H. No: 5073; Nesâî, Sünenü’l-Kübrâ, H. No: 9535; Beyhakî, Şuabü’l-İman, H. No: 4368.
(2) İmam-ı Rabbani, el-Mektubât, 3, 17.

Go to top