Selamün aleyküm hocam. Bir kimse yolculukta ise, vakit geçmek üzere ve abdest alma imkanı yoksa, teyemmüm imkanı da yoksa namazını abdestsiz kılabilir mi? Allah razı olsun.

Soru: Abdullah Fakir tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Bu durumdaki gâfil, tedbirsiz, ibadet şuur ve idrâkinden mahrum kişiler, namazı abdestsiz kılmazlar / kılamazlar. Ama imkân buldukları ilk fırsatta kaza ederler. Mezhep imamımız İmam-ı Azam  Ebû Hanîfe, İmam Sevrî ve İmam Evzâî rahımehumullah’ın ictihatları bu yöndedir.

Onlar, “Şart olmayınca meşrût olmaz” usûl kaidesince, namazın 6 şartından biri olan hadesten taharetin bulunmaması halinde, meşrut olan namazın kılınamayacağına, ancak kaza edilmesi de gerektiğine hükmetmişlerdir.

İmam Ebû Yusuf rahımehullaha göre ise, böyle de olsa, kişinin namazı terk etmesi doğru değildir. Nitekim İmam Muhammed bin Fazl (rh.) da demiştir ki:

"İmam Kerhî'ye (rh.) ait Câmiu’s-Sağîr'de şu açıklamayı gördüm: İki eli ve iki ayağı kesik olan kimsenin yüzünde de bir yara bulunursa, o takdirde abdestsiz ve teyemmümsüz namaz kılar ve sonra da bunu iade etmez.’ En sahih olan da budur.” [Bkz. Fetâvâ-yi Hindiyye]

Görüldüğü üzere bu ictihatta ‘Namazın, abdest ve teyemmüm imkânı bulunmadığında abdestsiz ve teyemmümsüz de olsa kılınması, her hâlükârda namazın geçirilmemesi, kazaya bırakılmaması” tercih edilmiştir.

Bizim için bu iki içtihatan her birine uymak mümkün ve caizdir. Bununla beraber tavsiyemiz, İmam-ı Azam (rh.) hazretlerinin içtihadına uyup, böyle bir aptallığa / ahmaklığa / sersemliğe de bir daha düşmemeye gayret etmelidir, diyorum. Allâhu a‘lemu bi’s-savâbi…

Go to top