Selamun aleykum. Hocam, Sigaranın İslam'daki hükmü nedir? Bazıları haram, bazıları mekruh diyor. İşin gerçeğini açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim.

*******

Müsaadenizle sorunuza cevap teşkil edecek önceki yıllarda hazırladığım bir yazıyı aynen buraya aktarmak istiyorum.

"Tütün içen nefsâni ve şeytanidir!"


Büyük âlim ve velilerden İsmail Hakkı Bursevî (k.s.) hazretleri, Rûhu'l-Beyan Tefsiri’nin 1. cildin sonunda terâcim-i ahvâlini/biyoğrafisini verirken Türkçe olarak tütün hakkında da bazı bilgiler veriyor. Faydalı olacağını mülahaza ederek biraz sadeleştirip nakletmek istiyorum. Şöyle diyor o büyük zat:

“Şam'da iken, Şeyh-i Ekber Muhyiddin ibni Arabi (k.s.) birkaç kere temessül (belli bir şekil ve surete girerek gözükme, cisimleşme, tecessüm etme) edip şöyle buyurdu: ‘Şol şey ki, halk ona yaprak (tütün) der. O bizim yanımızda/nezdimizde (bize göre) pis ve haramdır’. “Ve, şeyhimden dahi duydum ki; ‘Tütün içen nefsâni ve şeytanidir!’ buyurdular.”

***

Yine İsmail Hakkı hazretleri, hazırladığı Hadis-i Erbaiyn'in (40 Hadis) 8 no.lu hadîs-i şerifinin şerhinde şöyle buyurur:

“Bir şeyin zararı, asli fıtrata (yaratılışa) dokunuyorsa, diğer zararlılardan daha çirkindir. Mesela tütün gibi ki, bunu zararı doğrudan fıtrat-ı aslîyedir. İbâdetlere karşı bir ağırlık ve isteksizlik meydana getirir...”

***

Keza Ruhu'l-Beyan'da Vakıa sûresinin 43. âyet-i kerimesinin tefsirinde de şöyle buyururlar:

“Fehüve harâmün kemâ urrife fi’t-tefâsîr: Bu tütün, diğer tefsirlerde de tarif edildiği, inceden inceye anlatıldığı üzere haramdır”.

***

Son devrin büyük âlim ve fâzıllarından Mehmed Zihni Efendi merhum da, Nimet-i İslam isimli muhallet eserlerinde özetle şöyle söyler:

“Öyle şeyler vardır ki, vücûda faydalı olmak şöyle dursun, netice itibariyle bedeni harap ettiği halde onlara, fazlaca iştah ve istek duyulur. Bundan dolayıdır ki, (bu gibi şeyler oruçlu iken kullanılırsa, hem kaza hem de) keffâret lâzım gelir. Meselâ tütün gibi... Esrar içmek ve afyon yutmak da bu nevidendir ve hepsi de haramdır”.

***

Velhasıl Müslümana yakışan ise; haram ve mekruhlardan, hatta şüphelilerden dahi kaçınmaktır. Zira dinimizde; 'Yasaklardan kaçınmak, emirleri yerine getirmekten önce gelir'.

***

 

Hoş ve latif bir  i l a v e

 

SİGARA BAĞIMLILARINA İTHAF 

Konyalı Hacı Veyiszade Mustafa efendi hocamızın bidayette Konya’mıza gelen Buhâralı âlimlerle sohbet esnasında, onların kahve ve tütün hakkında söyledikleri şairane sözlerini, o sohbette bulunan merhum Arabacı Hasan Hüseyin Özeken amcamızdan kaleme alınıp aynen nakledilen dörtlükler: 

 

Kahve-yi rûh-i siyâhım, rahat verir bedene.

Rabbim rahmet etmesin , Tütün’ü icad edene.

Bir bid’addır zuhûr etti cihâna;

Çekerler onu, çıksın deyu imana.. 

Tütüne murdar demem içenler âr eder,

Tütünü necasete bırakmayın, o’nu da murdar eder.

Bazı hocalar o’nu yakarlar,

Varıp mescid-i mihrab’a geçerler,

Melekler ikrah idüp kaçarlar,

Varıp şikâyet ederler Rahmân’a. 

Bazı hatipler o’nu yakarlar,

Varıp Enbiya’nın minberine çıkarlar,

İbadeti temelden yıkarlar,

Lâyık mıdır şefâat-ı uzmâ’ya. 

Enbiyalar bu tütünü ekip içmedi,

Ekin, için diye de halka tenbih etmedi,

Ashaplar da bunu alıp satmadı,

Kisb-i helâl midir sorun bezirgân’e. 

 

Go to top